2 What it contains of

Man kan flippa olika former av pedagogiskt innehåll och syftet med flippen avgör hur den utformas när det gäller längd samt krav på produktionsteknik och redigering. Därför är det viktigt att förstå att flippar är ett samligsbegrepp för filmat pedagogiskt material som används för att lyfta ut fakta och instruktioner från gemensam tid i klassrummet för att I stället få tid med fördjupningsmoment som gruppdiskusioner eller olika former av praktiska moment.

Vanligt innehåll för flippar är instruktioner, demonstrationer, filmad föreläsning , film om ett ämne eller en plats t ex vid undervisning i arkitektur, filmade instuderingsfrågor till text, filmat praktiskt prov, digitala minnesanteckningar i form av film eller stillbild.

För att arbeta med flippat lärande är det viktigt att tänka på följande punkter.

Tydlig information Vikten av de studerandes personliga ledarskapet för att nå framgång I studierna betonas redan vid starten av utbildningen. Utbildningsledare och undervisande lärare påminner de studerande om flippar de kan använda för att fördjupa sitt lärande. Det är också viktigt att på tex schema visa vad de studerande ska ha gjort för att kunna delta på ett bra sätt I de gemensamma lektionerna med klassen.

Verktyg När studenten börjar på utbildningen introduceras man I hur man når flippar via lärplattform och hur man kan förstärka sitt lärande genom tex tutorials på distansplattformar som Lynda eller You Tube och därigenom nå sina mål. Läraren kan använda lärplatformen för att koppla en flipp till olika kursmomenten eller som förberedelse till test/diagnostiskt prov.

Inför praktik På Xenter finns YH-utbildningar som t ex Livesändningsspecialist där man har flera möjligheter att individualisera sitt lärande genom att välja olika fördjupningar. Här  kan de studerande inför praktiken via kursplattformen Lynda fördjupa sina kunskaper om de mjukvaror som är särskilt viktiga på just det företag där den studerande ska praktisera.

I de fall där den studerande har praktik på företag är det viktigt att som utbildare stötta företaget och handledaren så de har rätt information inför praktikperioden. Det kan handla om enkla tips kring hur man tar emot den studerande till att påminna om att handledaren ska lämna underlag för bedömning till den studerandes lärare.

I toolboxen kan ni se enkla flippar som Xenter gjort till de personer på företaget som ska vara handledare för studenten under praktiken.

Under praktiken Den studerande kan få som uppgift att under praktiken, med sin mobiltelefon, göra en flipp t ex en kort manual för en arbetsgång eller be verksamma personer svara på en fråga. Materialet kan sen användas antingen av företaget eller av läraren för att visualisera ett kursmoment.

Kunskapsöverföring från företag till skola Inom företagen finns mycket erfarenhetsbaserad kunskap som är viktig för studerande att få ta del av för att kunna sätta sina kunskaper och färdigheter de tränat I skolan I rätt kontext. Här kan man använda flippar som en metod att sprida erfarenheter genom att studerande ber erfarna medarbetare på företaget att först berätta om ett problem de mött I sitt arbete och I flipp två berätta hur de löste problemet.

Redovisning Det går bra att låta de studerande använda metoden “Filled Learning” genom att flippa instruktioner av enkla moment, frågor eller delar av redovisningar de sen ska framföra inför klassen. Detta arbetsätt ger de studerande ett tydligt uppdrag och ger dem möjlighet att träna på att ta ansvar för sitt och klassens lärande. Att som studerande gå från att konsumera kunskap till att själv få producera kunskap för andra utvecklar en djupare förståelse både för kunskapsstoffet likväl för hur man presenterar något man kan.

Projektarbete När de studerande arbetar i projektform underlättar tillgången på flippade kunskapsmoment lärandet. De kan själva eller i mindre grupper förbereda sig inför olika arbetsuppgifter och sen använda läraren som stöd vid problemlösning.

Distanskurser Vill man som utbildningsanordnare på sikt utveckla distanskurser kan ett första steg vara att arbeta med att överföra faktakunskaper och produktioner till flippar. Det ger en bra förståelse för hur man för överför kunskapsmoment till film samt praktiska kunskaper i filmproduktion för utbildning.

Marknadsföring De flesta utbildningsanordnare har behov av att berätta om sina utbildningar för att få nya studerande. Här kan man använda flippar som ett sätt att visa att de studerande ett eller flera kunskapsmoment och på så sätt väcka intresse för att ansöka till skolan.

Lärarollen Lärarollen förändras då man inte äger makten över när kunskapen förmedlas, när det ibland inte är man själv som är den som förmedlar innehållet och inte heller se sina studenters reaktioner på innehållet.

I gengäld får läraren större frihet hur man använder sin tid i klassrummet. Lärarens roll I klassrummet underlättas då man genom flippat lärande tex slipper repetera enklare moment och I stället kan använda den gemensamma tiden i klassrummet till att handleda laborationer eller projektarbeten. We see that replacing lectures with group and individual activities increases in-class activity.

Läraren förberedelsearbete förändras när man arbetar med flipped learning. Finns inte bra material måste man producera eget. Här kan en del lärare i början känna sig vilsna inför att börja använda sim mobil som ett verktyg för film- och kunskapsproduktion.Dock är tekniken enkel och man kommer långt genom att testa sig fram.

Precis som man gör ett lektionsmanus behöver läraren fundera över hur man strukturerar innehållet bäst. En bra start är att testa på en kort instruktion, gärna något man upprepar flera gånger. Genom att filmen/flippen kan användas flera gånger blir arbetet tidseffektivt.

I vissa fall kan man använda material som redan finns på nätet eller som kollegor gjort. Utbildaren kan använda den lärare som är bäst lämpad för att producera kunskapsmomentet till flippen som sen hela lärarkollektivet kan använda. Man kan också bjuda in experter vars lektioner man flippar till flera klasser och sen han den ordinarie läraren handleda de studerande I arbetsprocessen.

Fortsätt läsa – 3 Completed Tests and preliminary results


Disclaimer: All content in this document reflects the author's view and the NA and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains.