Flipped Learning (IO1)

1 What it is

Olika former av Flippat lärande har funnits sen slutet av -90 talet men arbetssättet har både utvecklats  och fått en bred spridning genom teknikutvecklingen.  Vi har I vårt arbete valt att utgå ifrån en bred definition likt den som Wikipedia beskriver.

”A flipped classroom is an instructional strategy and a type of blended learning that reverses the traditional learning environment by delivering instructional content, often online, outside of the classroom. It moves activities, including those that may have traditionally been considered homework, into the classroom. In a flipped classroom, students watch online lectures, collaborate in online discussions, or carry out research at home while engaging in concepts in the classroom with the guidance of a mentor.” Wikipedia

Vi har också inspirerats av lärarna Jonathan Bergmann and Aaron Sams och deras bok Flip Your Classroom.

I projektet Impropal har vi sett på Flippat lärande som ett viktigt verktyg för studenterna. Dagens smartphones, digital filmproduktion och internet har revolutionerat förutsättningarna för lärande. Det är idag mycket enklare att producera flippar med god kvalitet.

Flipped Classroom’s approach at including all forms of learning (i.e. oral, visual, listening, hands on, problem solving ger möjlighet för de studerande att lära oavsett lärstil.

Artbetsättet ger de studerande möjlighet att ta mer ansvar för sitt lärande och koppla det till sina individuella kunskapsbehov. De kan självständigt, utifrån vad de behöver för kunskap, ha tillgång till fakta och instruktioner oavsett vilken tid och oavsett var de befinner sig.

Flipped Learning

I traditionell klassrumsundervisning styr läraren hur och när fakta och instruktioner förmedlas. Läraren utgår ofta från gruppens kunskapsbehov vilket kan försvåra för de studerande som antingen behöver mer tid för att ta till sig innehållet eller de som tar in fakta snabbt.

Case 1 

Genom att kombinera flippat lärande med projektarbeten eller värdeskapande arbete för att stärka entreprenöriella förhållningsätt frigör man tid för läraren att arbeta mer som handledare och stärker de studerandes möjligheter att planera sitt eget arbete/lärande.

Här har vi också inspirerats av The mastery model , by Benjamin Bloom som  allows teachers to provide the materials, tools and support for learning while students set goals and manage their time.

Fortsätt läsa – 2 What it contains of


Disclaimer: All content in this document reflects the author's view and the NA and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains.