Entrepreneurial learning (IO2)

1 What it is

För att de studerande ska kunna att ta mer ansvar för sitt lärande tror vi de behöver träna på entreprenöriella förhållningsätt i konkreta projekt kopplade till kursmålen.

Vi utgår ifrån att :

“Entreprenörskap är en syntes av erfarenhetsbaserat lärande och faktabaserad kunskap.” Rasmus Rahm

Vi fokuserar på tre områden 1) personligt ledarskap 2) att arbeta i ett värdeskapande projekt med ideutveckling-genomförande-fram till produkt eller tjänst 3) att träna på proffesionellt nätverkande och att följa sin branschs utveckling.

Vårt arbete med att stärka de studerandes entreprenöriella förhållningsätt bygger på metoden “Värdeskapande arbete” och utgår från Martin Lackeus forskning.

Value Creation as Educational Practice
 – Towards a new Educational Philosophy grounded in Entrepreneurship? Martin Lackéus

”An educational philosophy grounded in entrepreneurship has been defined in this thesis as letting students learn through creating value for others, giving teachers prescriptive advice on what, how and why issues in education.” Martin Lackeus

“Entreprenörskap är när du agerar på möjligheter och idéer och omvandlar dem till värde för andra. Det värde som skapas kan vara ekonomiskt, kulturellt eller socialt.” Martin Lackeus

Underförstått i dessa definitioner ligger föreställningen om att entreprenörskap är värdeskapande, och att värdet ska vara nyskapande, men också att det kräver att man lär sig det som behövs för att kunna skapa värde, och att värdeskapandeprocessen verkligen drivs och ägs av initiativtagaren, det vill säga av eleven/studenten själv som är väl medveten om att det finns riskmoment förknippade med utmaningen. (Shapero och Sokol, 1982, Okpara och Halkias, 2011).

Entreprenöriella kompetenser enligt rapporten Entreprenörskap I utbildning av Martin Lackus.

 

I näringslivet betonas vikten entreprenörskap Som utbildningsanordnare kan vi inte förlita oss på att de studerande via sina föräldrar eller via fritidsaktiviteter får träna på entreprenörskap, därför är det viktigt att de studerande får möjlighet att träna på entreprenöriella förhållningsätt på flera sätt under sin utbildning.

Utbildning I olika former av entreprenörskap kan infogas I ämnesundervisning men också med fördel i ämnesövergripande projekt.

 

Fortsätt läsa – 2 What it contains of


Disclaimer: All content in this document reflects the author's view and the NA and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains.