Case Livesändningsspecialist Workshops

Utgångspunkter:

Sista teoriblocket på yrkeshögskoleutbildningen Livesändningsspecialist på Xenter i Tumba ska innehålla alla utbildningens ämnen.

För att alla studerande ska vara motiverade att studera och inte börja jobba måste de få fördjupa sig i sin framtida individuella roll på arbetsplatsen. De studerande är intresserade av olika roller och därför måste undervisningen individualiseras.

Det finns från företagen i ledningsgruppen och LIA-företag också ett önskemål om att de studerande inte bara ska vara generalister utan också ha en fördjupning i någon av rollerna inom livesändningsteamet.

För att lösa detta har vi inspirerats av pedagogiska förhållningssätt kopplat till Co Creative Learning, medskapande lärandesituationer där både företag, lärare och studerande skapar innehåll och form.

Varje studerande på livesändningsspecialistutbildningen har två praktikperioder, kallade LIA 1 och LIA2. LIA står för lärande i arbete.

Workshop i OB-buss under specialiseringsperioden på Xenter Live.

Hur vi gör:

Första steget är att vi förklarar för de studerande att de ska vara medskapande till att utforma sista teoriblocket som kommer att bestå av ett 20-tal workshops, varav cirka 2-4 stycken är obligatoriska, och resten är valbara utifrån önskad specialisering.

Hela workshop-perioden inleds med kursen LIA 1 vilket innebär att den studerande är ute i ett företag och praktiserar under 9 veckor.

Under den perioden gör utbildningsledaren (UL) besök hos de studerande. I samband med LIA-besöket börjar UL och den studerande diskutera vilka fördjupningsmoment den studerande behöver inför den avslutande praktiken LIA 2 på företag.

Utbildningsledaren (UL) återkopplar till företagen om vilka önskemål kring fördjupande workshops som finns i studerandegruppen. Utifrån kursmål och företagens möjligheter hålla workshops utformas sedan ett schema med cirka 20 tal workshops.

När UL fått klart vilka workshops som är möjliga att genomföra återkopplar UL schema till de studerande som därefter väljer 6-8 olika fördjupande workshops utöver de obligatoriska.

Resultat:

Vi tillsammans med företagen ser att de studerande fördjupar sitt lärande och blir bättre förberedda inför avslutande projektarbete och LIA 2 samt framtida arbetsliv.

De studerande uttrycker att de är oerhört nöjda med att få fördjupa sig inom den av livesändningsteamets roller de vill arbeta med i framtiden.

Företagen ställer både personal och tekniska resurser till förfogande. Motivet är att de tycker att modellen gör att de studerande blir mer anställningsbara.

Att det studerande på LIA1 ställs inför att de ska definiera vilka fördjupande kunskaper ökar deras reflektion. Valsituationen att välja fördjupning förstärker de studerandes medvetenhet om vad de vill jobba med efter utbildningen. Vilket betyder att de kan vara mer tydliga mot företagen kring vilka mål de har.

 

The start of Co Creative Learning (CCL) in 2016 at Xenter. Work with definition of CCL with partners of Trade and Industry. Planning workshops, lecturers and activities with Live-students.

 

Case Sign and Big Image workshop

Visit Xenter by teachers and students to discuss Xenter’s work as a follower of Co Creativ Learning and talk about entrepreneurial approaches and flipped learning.

 

 


Disclaimer: All content in this document reflects the author's view and the NA and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains.